Đăng ký Kế hoạch bảo về môi trường
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện
Cách thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
Đối tượng thực hiện Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Thời gian giải quyết Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Lưu ý: Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.
Phí, Lệ phí Không quy định
Kết quả Xác nhận Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Thông báo chưa xác nhận nêu rõ lý do.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: 02 Nguyễn Văn Cừ, TT Sa Thầy, Huyện Sa thầy, Tum, tỉnh Kon Tum. 
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).
+ Buổi sáng từ: 07h00’-11h00’
+ Buổi chiều từ 13h00’-16h30’ 
Bước 2. UBND huyện xem xét, kiểm tra hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc (có thông báo nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ để hoàn thiện hồ sơ). Trong thời hạn 07 ngày làm việc tiếp theo, UBND huyện sẽ tiến hành kiểm tra và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án hoặc Thông báo chưa xác nhận nêu rõ lý do.
Bước 3. Chủ dự án nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện hoặc gửi qua đường bưu chính.
Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ gồm:

- Kế hoạch bảo vệ môi trường (theo mẫu-03 bản)

- Báo cáo đầu tư hoặc phương thức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

Yêu cầu, điều kiện

Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại phụ lục 5.1 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ .

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường .

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục