Đăng ký xóa thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Sa thầy
Cách thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Thời gian giải quyết 01 ngày làm việc
Phí, Lệ phí Không quy định
Kết quả Xác nhận đăng ký thế châp, xóa đăng ký thế chấp cho cá nhân, tổ chức
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

 

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 

 

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Yêu cầu, điều kiện

Không quy định

Căn cứ pháp lý
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục