Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
Cách thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân
Thời gian giải quyết - Thời gian không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí, Lệ phí Không quy định
Kết quả Thay đổi nội dung giấy phép xây dựng
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh tại cấp huyện thông qua ‘‘Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả’’ của UBND cấp huyện.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ cập nhật sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trong ngày làm việc.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chính theo quy định.

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư  có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến phòng một cửa huyện.

b) Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Hạ thầng xử lý.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Yêu cầu, điều kiện

Không quy định

Căn cứ pháp lý
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục