Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện
Cách thực hiện
Đối tượng thực hiện
Thời gian giải quyết
Phí, Lệ phí
Kết quả
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Yêu cầu, điều kiện
Căn cứ pháp lý
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục