ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Họ tên Đỗ Đức Bình
Ngày sinh
Trình độ
Chức vụ Chuyên viên
Đơn vị Sở Giao thông vận tải
Giới tính Nam