ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Họ tên Bế Thị Thùy Dương
Ngày sinh
Trình độ
Chức vụ Nhân viên
Đơn vị Sở Y tế
Giới tính Nữ