ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Họ tên Tiếp nhận_Sở Y tế (Phạm Thị Thanh Hải)
Ngày sinh 22/05/1991
Trình độ
Chức vụ Chuyên viên
Đơn vị Sở Y tế
Giới tính Nữ