ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Họ tên Tiếp nhận_Sở tư pháp (Phạm Thị Thanh Huyền)
Ngày sinh 1985
Trình độ
Chức vụ Chuyên viên
Đơn vị Sở tư pháp
Giới tính Nữ