ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Họ tên Tiếp nhân_Sở tư pháp (Nguyễn Trung Hiếu)
Ngày sinh 1980
Trình độ
Chức vụ Chuyên viên
Đơn vị Sở tư pháp
Giới tính Nữ