ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Họ tên Tiếp nhận_Sở tư pháp (Nguyễn Thị Thu Sang)
Ngày sinh 1983
Trình độ
Chức vụ Chuyên viên
Đơn vị Sở tư pháp
Giới tính Nữ