ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Họ tên Tiếp nhận_Sở tư pháp (Đào Bá Đông)
Ngày sinh 1988
Trình độ
Chức vụ Chuyên viên
Đơn vị Sở tư pháp
Giới tính Nam