Tra cứu hồ sơ

* Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công

Cổng dịch vụ Công trực tuyến

Tỉnh Kon Tum

Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
đúng hạn

- Tiếp nhận: 464 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 17 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 376 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 71 hồ sơ

- Trả kết quả: 158 hồ sơ